Gyömrői óvodák

 

bóbita_arany_fejleszto_ovi

Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda

Bóbita Óvoda

2230 Gyömrő, Pázmány utca 52.

Telefon, fax: +36 29 330 069

Óvodavezető: Beke Gabriella

bobita@gyomro.hu, www.gportal.hu/bobita-ovoda

BEMUTATKOZÁS

Mindhárom intézményünk célja és funkciója ugyanaz: a gyermeki személyiség teljes kibontakozatása, a gyermek egyéni fejlődési ütemének figyelembevételével. Óvodánk három intézmény összevonása után sajátságos arculatot kapott, de igyekeztünk mindegyik intézményrész alapelveit megtartani. Intézményeink összevonása során át kellett gondolnunk nevelési programunkat és létre kellett hoznunk egy teljesen új, mindhárom intézményre vonatkoztatható Pedagógiai Programot. Ezt követően döntöttünk úgy, hogy a három óvoda programját egy keret programban csatoljuk össze, de ezzel együtt megőrizve mindegyik intézmény sajátos arculatát. A Programban külön fejezetet kapnak az egyes intézmények programjai, mint nevelési gyakorlat az adott intézményben.

A Bóbita Óvoda programja készítése során a nevelőtestület az Óvodai nevelés Játékkal, mesével, és a Lépésről-lépésre programok módszertani elveit használta fel. Fő feladatként a játék központú szerepének elsődlegességet, valamint a mese érzelmi, értelmi közösségfejlesztő hatását emelnénk ki. Hisszük és valljuk, hogy az óvodáskorú gyermekek fő tevékenységi formája a játék. Ezen keresztül feljődik értelmi, érzelmi és szociális képességük. A játék során tanulják meg azokat a viselkedési normákat, szabályokat, amelyek segítségével majd eligazodnak az élet rögös útjain. Társas kapcsolatuk, alkalmazkodó képességük kialakításában is fontos szerepet játszik. Óvodai mindennapjainkban nagy szerepet kap a mesehallgatás. Érzelmi képességük kialakításában és a szókincsgyarapításban is egyaránt fontos szerephez jut. Ezért programunkhoz hűen minden nap mesélünk gyermekeinknek, a délelőtti mesélésen kívül a délutáni pihenést is a mesehallgatás, éneklés előzi meg. Vegyes korosztályú csoportokkal dolgozunk, és így a gyerekek a mindennapi életüket úgy élik meg, mintha egy nagy család részesei lennének. A kicsik beszoktatása, a szokások elsajátítása is hamarabban és gördülékenyebben zajlik. A nagyok empatikusabbá válnak, megtanulják, hogy a segítségnyújtás örömöt is jelenthet. A program segítséget nyújt, a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásában is, akiket óvodánkban már több éve integráltan nevelünk. Az ő fejlesztésükben a helyi Nevelési Tanácsadó kollégái nyújtanak segítséget. ációkért kérjük látogassák meg honlapunkat!

 

bóbita_arany_fejleszto_ovi

Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda

Telephely 1. Fejlesztő Óvoda

2230 Gyömrő, Szabadság út 2.

Telefon, fax: +36 29 333 755

Óvodavezető: Beke Gabriella

bobita@gyomro.hu, www.gportal.hu/bobita-ovoda

BEMUTATKOZÁS

Fejlesztő csoportunk a város központi részén a régi főszolgabírói épületben működik. A 2 csoportot 2013 őszén vettük át a Weöres Sándor Általános és Művészeti iskolától. A tárgyi feltételeink adottak voltak, így a 2 csoport, a volt iskolai osztályban kezdte meg működést. Nevelő – oktatói munkánk során az óvodás gyermekek életkori sajátosságainak, érésének figyelemben tartásával, a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszünk. Fejlesztő csoportunkba azon 5. – 6. életévet betöltő gyermekek kerülnek, akik részképesség zavarokkal esetleg hiánnyal, vagy szociális, viselkedési -magatartásbeli problémával, éretlenességgel küzdenek. Célunk, hogy ez alatt az 1 év alatt a lemaradások felzárkóztatásával az általános iskola elkezdése problémamentes legyen.

Nagyon fontos leszögezni, hogy óvodánk nem tudja és nem is vállalhatja át az iskola szerepét és feladatát, de mindenképp segítséget nyújthat az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentes tételhez. Nem írni, olvasni tanítunk, nem is tehetjük, de az ezekhez szükséges képességek, készségek elsajátítását, kudarctűrés, feladatorientáltság, feladattudat kialakítását, fejlesztését tűztük ki célunkét.

” Az iskolából – életkorilag – nem lehet elkésni. Jobb később menni, mint korábban. Jobb érettebben menni, mint éretlenül. Az a gyermek, aki éretlenül kerül be az iskolába, harmadik-negyedik osztályra sem hozzá be lemaradását, sőt ameddig iskolába jár – jósolható – saját szintje alatt fog teljesíteni. ” Vekerdy Tamás
 

arany_ovoda

Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda

Telephely 2. Arany Óvoda

2230 Gyömrő Arany János utca 28

Telefon, fax: +36 29 330 076

Óvodavezető: Beke Gabriella

aranyovi@gyomro.hu, www.topled.hu/aranyovi

BEMUTATKOZÁS

Az Arany Óvoda programja a Komplex nevelés játékkal,mozgással címet viseli, amely a Komplex Prevenciós óvodai Program adaptálásával készült. A Program egységes cél és feladatrendszere mellett, érvényesülhetnek a különböző, köztük az innovatív pedagógiai törekvések. Céljaink meghatározásánál abból indultunk ki, hogy a megelőzésre (a prevencióra), a korai fejlődés tudatos támogatására, irányítására szükség van. Nevelési céljaink megvalósításában alapvetően támaszkodunk az óvodás gyermekek természetes megnyilvánulási formáira a mozgásra és a játékra, mint a fejlődést meghatározó két legfontosabb tényezőre, hiszen ezek minden más képesség kialakulásának gyökerei.

Óvodai programunk lehetőséget ad a gyermekcsoportok szervezésénél a tiszta és a vegyes életkorú csoportok alakítására is. Lehetőség szerint, azonban arra törekedünk, hogy gyermekcsoportjaink tiszta életkorú csoportok legyenek. Az óvodai programunknak megfelelően gyermekeink fejlesztését a mozgáson és a játék szervezésén keresztül biztosítjuk. Az udvari élet szervezésénél fontos szerepet kap az óvoda kerékpár készlete, amely több mint 10 gyermekkerékpárból és kismotorból áll. Az óvoda udvarán jó idő esetén gyermekeink óvodapedagógus felügyelete alatt kerékpározhatnak.

A gyermekek nevelése fejlesztése egyénre szabott fejlesztési terv szerint történik. A foglalkozások mikro / max. 6-12 fős / csoportokban kezdeményezés keretében történik. A nevelőmunka ellenőrzése, értékelése a minőségbiztosítás az óvodavezető feladata. Az óvodánk nevelési programjához szorosan kapcsolódik a fakultatív / szülők által finanszírozott / programjaink szervezése, melyet az igények felmérése után szervezünk meg. Óvodánkban 7 gyermekcsoport elhelyezésére, 183 kisgyermek nevelésére van lehetőség. Minden csoportunk saját csoportszobával, öltözővel, és mosdó helyiséggel rendelkezik. Gyermekeink az Erzsébet telepről, a Petőfi telepről, és a Liget lakóparkból érkeznek.

Alapító Okiratunknak megfelelően felvállaljuk, a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, fejlesztését. Nevelő munkánkat a városi Nevelési Tanácsadó Szakmai Szolgálata segíti, a rászoruló gyermekeink fejlesztése érdekében. A csoportszobák kialakítása az eszközök biztosítása, a gyermekek igényeinek és korcsoportjának figyelembevételével történik. Itt kapnak helyt a finom motoros mozgás, a gondolkodás, és a készségfejlesztés eszközei is.

 

mesevar

Mesevár Óvoda

2230 Gyömrő, Kossuth Ferenc u. 24.

Telefon, Fax: +36 29 331 443, +36 29 331 443

Óvodavezető: Szabó Judit

mesevarovi@gyomro.hu, http://mesevarovi.ucoz.hu

BEMUTATKOZÁS

Gyömrő Város Önkormányzatának Mesevár Óvodája a Kossuth F. u. 24. sz. alatt található, igen frekventált helyen, közel a vasútállomáshoz, buszmegállóhoz, bölcsődéhez, iskolához és a központhoz. Óvodánk 1952-ben épült, azóta többször lett bővítve, felújítva. Jelenleg hat csoporttal működünk, férőhelyünk maximált létszáma 175 fő. A gyermekekkel szakképzett óvodapedagógusok és dajkák foglalkoznak teljes nyitvatartási időben, reggel 6 órától délután 17.30 óráig. Fontos és kiemelt feladatnak tartjuk, hogy gyermekek és szülők szívesen járjanak óvodánkba, a gyermekek fejlettsége az óvodás kor végére megfeleljen az iskolai követelményeknek. Pedagógiai programunk tevékenységközpontú, mely jól illeszkedik az óvodáskor sajátosságaihoz. A gyermekeknek játékba és tevékenységbe ágyazottan közvetítjük az ismereteket. Előtérbe helyezzük a gyermekek legfőbb tevékenységét, a játékot, a foglalkozásokat, kezdeményezéseket kötetlen formában valósítjuk meg. Ünnepeinket hagyományos formában tartjuk, hozzánk jön a Mikulás, minden csoportban van karácsonyfa és alatt játék, megünnepeljük az apák napját, anyák napját és külön van évzáróval egybekötött családi délután. Óvodánkhoz nagy parkosított udvar is tartozik, mely levegőzéshez, a gyermekek mozgásának fejlesztéséhez biztosít területet. A mindennapi tevékenységek mellett különböző programok is színesítik az ovisok életét: úszás, néptánc, drámapedagógia, játékos angol nyelvismerkedés, mozgáskoordinációs torna, ritmikus tánc, hittan. Előadóművészek havonta egyszer látogatnak el óvodánkba, játékos, vidám, zenés műsorokkal szórakoztatva a kicsiket. Mesevár a gyermekekért alapítványunk létrehozásával a gyermekek környezetét, használati tárgyait kívánjuk szépíteni.

 

mesevar

Varázskert Óvoda 

(volt Falusi óvoda)

2230 Gyömrő, Dózsa György út 1.

Telefon, fax: +36 29 331 536, +36 29 331 536

Óvodavezető: Szabó Judit

mesevartagovi@freemail.hu,  www.mesevartagovi.gportal.hu

BEMUTATKOZÁS

Óvodánk elhelyezkedése:

Óvodánk épülete Gyömrő Város egyik legszebb részén, az “Ófaluban” az Artézi díszkút és a Tőzeges tó között helyezkedik el. Épületét környékünk építészeti gyöngyszemei veszik körül. Ha a hozzánk látogatók körbe tekintenek, láthatják az újonnan kialakított körforgalmat – mely jelentősen növelte a közlekedés biztonságát és csökkentette a forgalmat-, a két gyönyörű felújított műemléktemplomot, a domboldalon lévő kopjafás emlékművet, síremléket, a Kossuth szobrot, valamint a Teleki Kastély impozáns történelmi épülete is szinte karnyújtásnyira van tőlünk.

Csoportok összetétele:

Óvodánk jelenleg öt csoporttal működik. A “Micimackó”, “Manócska”, “Malacka” csoport összetétele vegyes életkorú (3-7 éves korú gyermekek). A “Méhecske”, és “Mókus” csoportunk 2009 ill. most 2010 szeptemberében indult és osztatlan középső csoport. Fontos és kiemelt feladatuknak tartjuk, hogy a gyermekek és a szülők is szívesen járjanak óvodánkba, a gyermekek fejlettsége az óvodáskor végére megfeleljen az iskolai követelményeknek. Pedagógiai programunk tevékenységközpontú, mely jól illeszkedik az óvodáskor sajátosságaihoz. A gyermekeknek játékba és tevékenységbe ágyazottan közvetítjük az ismereteket. Előtérbe helyezzük a gyermekek legfőbb tevékenységét, a játékot, a foglalkozásokat, kezdeményezéseket kötetlen formában tartjuk. Nagy hangsúlyt fektetünk a mindennapi mozgásra, igyekszünk minél több időt tölteni a szabadban. A mindennapi tevékenységek mellett különböző programok is színesítik óvodásaink életét. Előadóművészek, és más változatos programok tarkítják hétköznapjainkat. Környezetünket igyekszünk minél igényesebben kialakítani, mindig az évszakokhoz és az ünnepekhez igazodva díszíteni. Esztétikusan berendezett, sok-sok játékkal felszerelt csoportszobáinkban, igyekszünk minél barátságosabb életteret biztosítani a kis óvodásaink számára. Szakképzett, többéves tapasztalattal rendelkező óvodapedagógusok és szakképzett dajkák várják gyermekeiket óvodánkban.

Bővebb információkért kérjük látogassák meg honlapunkat!